Charter voor het beheer van persoonsgegevens

Laatste bijwerking: 14/12/2017

Welkom op de website http://www.changeforblue.be (Hierna de “Website”).

Dit charter voor het beheer van persoonsgegevens (hierna het “Charter”) is van toepassing op elke persoon die op de Website surft, evenals elke persoon die in contact treedt met Total Marketing en Services.

Merk op dat er voor de andere websites van de Total-groep andere algemene voorwaarden en charters van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens en bevelen u aan deze aandachtig te raadplegen.

Het Charter is bedoeld om u in te lichten over de rechten en vrijheden waar u aanspraak op kunt maken met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die wij toepassen om ze te beschermen.

Door persoonsgegevens op de Website mee te delen, erkent u dat u kennis hebt genomen van de voorwaarden van onderhavig Charter.

Total Marketing en Services is “verantwoordelijke persoon voor de verwerking” van persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van de Website. Deze verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig het recht en hebben de voorafgaande formaliteiten ondergaan.

 

Doel van de verwerking en soorten verzamelde gegevens

 

Wanneer u de Website bezoekt, is het mogelijk dat u een aantal persoonsgegevens bezorgt, met onder andere uw naam, voornaam, aanspreektitel en elektronische adres.

Deze persoonsgegevens werden verzameld voor externe communicatiedoeleinden om te reageren op uw informatievragen en om u, op uw verzoek, informatiebrieven over AdBlue® en de verwante producten of diensten via elektronische weg toe te sturen. . In onze online formulieren worden de verplichte velden aangeduid met een asterisk. Indien de verplichte vragen niet worden beantwoord, zullen we niet in staat zijn om u de aangevraagde dienst(en) te leveren.

Uw persoonsgegevens worden later niet verwerkt op een manier die niet strookt met de doeleinden die hierboven of onder de verzamelformulieren worden beschreven. Ze worden slechts bewaard voor de duur die nodig is om deze doeleinden te vervullen.

 

 

Ontvangers van de gegevens

 

Uw persoonsgegevens kunnen doorgespeeld worden aan bepaalde afdelingen van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking of aan vennootschappen van de Total-groep en aan bepaalde partners, onafhankelijke distributeurs of onderaannemers, met het oog op analyses en enquêtes.

De Total-groep, die actief is in meer dan 130 landen ter wereld, zodat uw persoonsgegevens kunnen overgemaakt worden naar en verwerkt worden in landen waarvan geacht wordt dat ze niet hetzelfde beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens als uw land van oorsprong. Door toepassing van de Europese reglementering heeft de Total-groep de “Binding Corporate Rules” (interne bedrijfsregels) aangenomen, die de verwerking van persoonsgegevens afkomstig uit de Europese Unie regelen. Elke gegevensoverdracht naar een ander land verloopt volgens de toepasselijke reglementering.

 

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

 

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking voert gepaste maatregelen toe om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen, en met name om te verhinderen dat ze worden vervormd, beschadigd of dat niet-geautoriseerde derden er toegang toe hebben.

 

 

Uw rechten

 

Overeenkomstig de toepasselijke wet beschikt u over een recht van toegang, wijziging, rechtzetting voor de informatie die op u betrekking heeft. U kunt ook beperkingen eisen rond de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben en/of vragen om deze gegevens te verwijderen. U beschikt over een recht om uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens op elk moment in te trekken. U kunt uw persoonlijke gegevens recupereren in een formaat dat courant gebruikt wordt en machineleesbaar is. U kunt de richtlijnen met betrekking tot de bewaring, verwijdering en het overmaken van uw persoonsgegevens na uw overlijden bepalen. U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

 

Alle rechten kunnen uitgeoefend worden door uw verzoek via de post of via e-mail te richten aan het volgende adres:

TOTAL MARKETING SERVICES

24 cours Michelet

92800 PUTEAUX

France